PatsEmu-PATSpFix設定範例

PatsRaw/PatsEmu上有個設定檔PATSpFix.cfg

可以指定欄位#15的內容值用來調整價位

以圖中J-Yen為例

可以於cfg檔中加入 (看#94和#93欄位)

|J-Yen|CME=*1000000

於此設定之下J-Yen的價位欄位都會被乘以1000000

價位設定檔可以於捷徑參數中作指定 ( PatsRaw , PatsEmu-CME , PatsEmu-RMDS ),

或直接於捷徑指定的工作路徑下,用預設檔名 PATSpFix.cfg 即可

(有此功能的PatsEmu版本都會產生預設的文件內容供參考)